21 maart 2006

 

Onderzoek naar Claeys & Engels

Persmededeling
Onderzoek naar Claeys & Engels, het advocatenkantoor waar het VBO van droomt
Solidair publiceert in de uitgave van woensdag 22 maart (en in uitgebreide versie op www.solidair.org) een exclusief onderzoek naar het advocatenkantoor Claeys & Engels.Dat kantoor, dat 80% van de markt van het sociaal recht in België zou beheersen, is een machtig wapen geworden ten dienste van de werkgevers. Het stelt zich op als voorpost van de afbouw van de rechten van werknemers, of het nu gaat om (preventieve) dwangsommen tegen stakingen of het ontslag van vakbondsafgevaardigden.
Dreigt het kantoor met haar indrukwekkende middelen niet de sociale wetgeving uit te hollen ? Ons onderzoek heeft als doel om de discussie in vakbondsmiddens te stimuleren over de manier waarop de antisociale evolutie van het recht kan afgestopt worden.
David Pestieau
Hoofdredacteur
02/50 40 125
0472/81 73 74
david.pestieau@solidaire.org

22 februari 2006

 

Hoogste tijd voor democratie in de KMO's

Vandaag bespreekt de commissie-Sociale zaken van de Kamer het wetsvoorstel van sp.a en PS voor verlaging van de drempel tot 20 werknemers voor de vertegenwoordiging van de werknemers in de kmo's en voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk.
De bedoeling van het wetsvoorstel is ook het CBPW (comité voor preventie en welzijn op het werk)ruimere bevoegdheden te geven, aangezien ondernemingen met minder dan 100 werknemers geen ondernemingsraad moeten installeren.
Een kwestie van democratieHet ABVV is blij dat deze kwestie op de politieke agenda staat, want het is hoog tijd dat de democratie ook in de kmo's ingevoerd wordt. Het is toch niet normaal dat bijna de helft van de werknemers van ons land geen inspraak hebben in hun bedrijf, gewoon omdat het om een kmo gaat.Het ABVV begrijpt ook niet waarom de werkgevers tegen die inspraak zijn. Onze buurlanden, waarnaar zo vaak verwezen wordt als het om onze lonen gaat, werken zonder problemen met veel lagere drempels dan bij ons: in Duitsland bestaat er al een vertegenwoordigingsorgaan in de bedrijven vanaf vijf werknemers, in Nederland vanaf 10 werknemers en in Frankrijk vanaf 11 werknemers. Het is bovendien niet correct te beweren dat onze vertegenwoordigers beter beschermd zijn dan bij onze buren waar verscheidene onder hen voorzien in de reïntegratie van een onterecht ontslagen syndicale afgevaardigde. België loopt hier dus duidelijk achterop als het om de democratie gaat.
Een kwestie van dialoogDe aanwezigheid van de vakbond heeft haar nut en efficiëntie bewezen bij het voorkomen of het regelen van conflicten via overleg eerder dan door confrontatie.
Is het toeval dat twee derde van alle geschillen bij de arbeidsrechtbank op kmo's betrekking hebben? Is dit een bewijs van het "familiale" karakter dat de werkgevers steeds weer inroepen om neen te zeggen tegen vakbondsaanwezigheid?
Een kwestie van veiligheidDe statistieken bewijzen dat de zwaarste arbeidsongevallen zich voordoen in KMO’s, die 40% van de tewerkstelling vertegenwoordigen.
Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is schrijnend in de kmo's, nl. 52% van het totale aantal dodelijke arbeidsongevallen. En arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de kmo's bedragen 50% van het totaal.Het feit dat heel wat kmo's actief zijn in meer risicovolle sectoren betekent dat zij juist meer preventie-inspanningen moeten leveren. Het is trouwens gebleken dat dankzij de aanwezigheid van de vakbonden de veiligheidsregels en de desbetreffende wetgeving beter toegepast worden.
Gewoon een wettelijke verplichting
Of de werkgevers het nu willen of niet, ons land werd door de Europese Commissie aangemaand om de Europese richtlijn over de informatie en de raadpleging van de werknemers in de ondernemingen in zijn wetgeving om te zetten. Ons land had dit sinds maart 2005 moeten doen. Het gaat dus in feite om een verplichting waaraan ons land zich niet kan onttrekken.
Het is nu de opdracht van de wetgever om op te treden, want het ABVV dat blijft openstaan voor een gesprek zonder taboes over de toepassingsregels van die wetgeving, kreeg geen antwoord van op de werkgeversbank"
Bron: Persbericht ABVV.

07 februari 2006

 

Wettelijke bescherming van vakbondsafgevaardigden met de voeten getreden

PERSBERICHT   - ABVV Algemene Centrale
maandag 6 februari , 10 uur
Wettelijke bescherming van vakbondsafgevaardigden met de voeten getreden
De directie van de Gentse papierfabriek Stora Enso heeft als antwoord  op een staking drie volstrekt wetteloze maatregelen genomen:
- Tony Neyt en Alex Goethals, twee vakbondsafgevaardigden, werden  zonder enig motief ontslagen,
- twee vakbondsafgevaardigden, werkneemsters bij het  schoonmaakbedrijf dat opdrachten uitvoert bij Stora Enso, worden de  toegang ontzegd tot het papierbedrijf
- Katrien Van der Helst, vakbondssecretaris verantwoordelijk voor  Stora Enso, krijgt verbod het bedrijf te betreden
Vakbondsmensen die binnen het strikte wettelijke kader als  woordvoerder optreden tijdens een staking worden gebroodroofd.
Hier worden niet alleen de sociale rechten van werknemers en hun  afgevaardigden flagrant met de voeten getreden, hier wordt het  grondrecht van de vrije meningsuiting aangetast.
Het ABVV verdoordeelt met grote kracht deze praktijken en zal stappen  ondernemen om de wet van 1991 op de bescherming van  vakbondsafgevaardigden sluitender te maken.
Bijgaand de persinformatie die we vorige week reeds bezorgden.
Agenda:
*    maandag 6 februari, 15.30 uur, justitiepaleis Brussel
Uitspraak ten gronde in de zaak Maria Vindevogel.
Solidariteitsactie waar het ABVV zal aan deelnemen.
U zult er Tony Neyt, Alex Goethals en Katrien Van der Helst kunnen  ontmoeten.
*    dinsdag 7 februari, 19 uur, Vrijdagmarkt Gent
Fakkeltocht voor een volwaardig recht op bescherming van syndicale  afgevaardigden
Een nationale actie, met aanwezigheid van internationale delegaties
Deelname van Johan Vande Lanotte, voorzitter SP.a en van verscheidene  parlementairen
Voor meer informatie:
Katrien Van der Helst
vakbondssecretaris Algemene Centrale-ABVV
0478 80 37 59
Frank Jacobs
Algemene Centrale ABVV | Centrale Générale FGTB
dienst communicatie | Service Communication
02 549 05 98 | 0475 79 48 70  www.accg.be
Bijlagen:
persbericht synd recht.pdf
persmap synd recht.pdf
pamflet stora enso NL.pdf


29 januari 2006

 

Reactie Vlaams ABVV op de uitspraken van Minister Vandenbroucke

Vlaams Minister van Werk, Frank Vandenbroucke stuurde tijdens het weekend opnieuw een gekende boodschap de wereld in:
we zijn te duur, dus moeten de lonen en de loonkosten omlaag; in ruil verwachten we van de werkgevers dat ze kansengroepen in dienst nemen; de werklozen moeten op die kansen ingaan”.
Het Vlaams ABVV verwacht een meer evenwichtige boodschap van de sp.a-minister, één waarbij de werkgevers echt voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst en waarbij het loonkostendebat wordt opengebroken tot een breder debat over de verdeling van de welvaart, de investeringen in opleiding, gelijke kansen en innovatie.De interviews die Minister Vandenbroucke aan een aantal kranten en tv-stations gaf  bevatten een weinig evenwichtige boodschap. Ze lijkt het Vlaams ABVV bovendien slecht getimed, op een moment dat de federale sociale partners behoedzaam het terrein aftasten voor overleg naar aanleiding van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en op een moment dat de Vlaamse sociale partners aan het overleggen zijn rond een meerbanenplan. De Minister is bovendien vrij eenzijdig in zijn analyse:  het CRB-rapport legt immers ook andere pijnpunten bloot: ?een sterk concurrentievermogen is niet alleen een kwestie van loonkosten maar ook van kwaliteitsconcurrentie, van voldoende investeringen in onderzoek en innovatie, in vorming en opleiding, in bedrijfsbeheer; van beperking van de energiekosten, van een tewerkstellingsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid;? ?De Minister doet ook onevenwichtige uitspraken i.v.m. de verantwoordelijkheid: de werknemers moeten matigen, de werkgevers mogen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Een andere piste van de minister, de positieve actie (naar kansengroepen die nu vaak niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt) vinden we uiterraard wel verdedigbaar. Hoezeer het Vlaams ABVV deze maatregel ook steunt, waarbij werkgevers bij hun vacatures een eerste kans moeten geven aan kansengroepen (allochtonen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten), wijzen wij er op dat die maatregel zich nog moet bewijzen. Ook hier moet het beleid opletten zich niet tevreden te stellen met een ?aankondigingspolitiek? (waarbij men de indruk wekt dat  de aankondiging van een maatregel gelijk staat met de uitvoering ervan)"
Bron: Persbericht Vlaams ABVV.

27 januari 2006

 

Voor echte sociale onderhandelingen Geen dictaten!

Persbericht ABVV
De regering spreekt de werkgevers tegen?
Het ABVV stelt vast dat de balans die de regering van de prestaties van de Belgische economie opmaakt, het alarmerende beeld dat het VBO ophangt, sterk tegenspreekt: een economische groei die hoger ligt dan in de buurlanden, een begroting in evenwicht, een stijgende werkgelegenheidsgraad - ook van de oudere werknemers- , een daling van de belastingdruk en, volgens de Nationale Bank, een stijging van de ondernemingswinsten met meer dan 24% in 2004.
Ook het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over het concurrentievermogen moet met de nodige nuchterheid bekeken worden. De enige vaststelling die vandaag gedaan kan worden is dat er in de periode 1997-2004 een loonafwijking van 0,9% is opgetreden t.o.v. de buurlanden.
De bijkomende afwijking van 2% voor de periode 2005-2006 is een voorlopig cijfer dat ongetwijfeld nog neerwaarts herzien zal worden.
De sociaal-economische situatie heeft dus zeker geen paardenmiddel nodig zoals het patronaat voorstelt!
De concurrentiehandicap is dus bijlange niet zo erg dat ons land paardenmiddelen als van de werkgevers nodig heeft. Integendeel, een dergelijke medicatie zou het land pas ziek maken:30.000 banen schrappen in de openbare diensten om ze over te hevelen naar de private sector kan enkel leiden tot een ontmanteling van hun statuut en tot verarming. Het voorbeeld van de Scandinavische landen bewijst dat goedwerkende overheidsdiensten én een sterke sociale bescherming hand in hand kunnen gaan met sterke economische prestaties.
Eisen dat sociale bijdragen en belastingen tegen 2010 met 15,5 miljard dalen, zonder alternatieve financiering en zonder tegenprestaties, betekent dat het programma voor welvaartsvaste uitkeringen op de helling komt te staan, met als gevolg een verarming van de mensen die leven van een uitkering.
Eisen dat de enige waarborgen die de werknemers kregen in de huidige wet op het concurrentievermogen worden afgeschaft - nl. het behoud van de index en voor de bedienden de baremieke verhogingen - komt eveneens neer op verarming.
Een dergelijke veralgemeende verarming is uiteraard onaanvaardbaar, temeer omdat de winsten van de ondernemingen blijven stijgen.
Dergelijke eisen zijn niet bevorderlijk voor serene onderhandelingen. Zogenaamde taboes willen doorbreken, illustreert vooral de mentaliteit van de werkgevers tav. hun werknemers.
Het ABVV eist een globale discussie  Het ABVV is voorstander van een krachtige economie die meer en goede banen schept. Daarom is het niet blind voor de verschillen in loonontwikkeling tussen België en de buurlanden.Een sterk concurrentievermogen is echter niet alleen een kwestie van loonkosten, maar ook van kwaliteitsconcurrentie, investeringsbeleid, onderzoek en innovatie, vorming en opleiding, beperking van de energiekosten, bedrijfsbeheer, en van een tewerkstellingsvriendelijke financiering de sociale zekerheid.Het ABVV herinnert nogmaals aan zijn voorstel voor een echte algemene sociale bijdrage (en de afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid) om de sociale zekerheid in stand te houden en een rechtvaardiger financiering te verzekeren.
Het ABVV wil volop deelnemen aan onderhandelingen die zoeken naar een duurzame verbetering van het concurrentievermogen. In plaats van alle energie te steken in een defensieve kostenbenadering moet gewerkt worden aan een offensieve strategie ter versterking van de kwaliteitsconcurrentie.
Daarom vragen we ook engagementen van de werkgevers en van de regering: 
Engagementen van werkgeverszijde
In het licht van de vele ontvangen fiscale en parafiscale voordelen en gezien de belangrijke toename van de winstmarges van bepaalde ondernemingen, moeten er concrete engagementen van werkgeverszijde komen, in het bijzonder wat betreft:
- de investeringen op korte en middellange termijn in België
- de inspanningen op het gebied van innovatie en onderzoek en ontwikkeling
- de inspanningen op het gebied van vorming en opleiding
- de aanwending van de fiscale en parafiscale voordelen ten gunste van de werkgelegenheid.
Engagementen van de federale regering
De regering moet een evaluatie maken van de impact op de werkgelegenheid van de fiscale en parafiscale maatregelen ten gunste van de ondernemingen en zorgen voor een duurzame, werkgelegenheidsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid"
Bron: Persbericht ABVV.
 
 

25 januari 2006

 

WERKGEVERS OPENEN OPNIEUW DE JACHT OP DE DELEGEES. DIT MOET STOPPEN!

Stora Enso
Na het afspringen van de loonsonderhandelingen werd bij Stora-Enso gestaakt.
Vakbonden kregen hier tijdens de staking te maken met een directie die lange tijd niet wilde onderhandelen onder
stakingsdruk, via de rechtbank dwangsommen liet opleggen … met het doel deze staking te breken.
Zes weken na de staking, op vrijdag 30 december kregen de twee ABVV delegees een deurwaarder op bezoek, met hun
ontslagbrief. De wettelijke procedures om delegees te ontslaan werden helemaal genegeerd. Bovendien worden de twee
ABVV delegees van de schoonmaakrma ACS ook niet meer toegelaten op het bedrijf sinds december.
Bij het bekendmaken van het ontslag van de twee ABVV delegees, zette Stora Enso de resterende vakbondsmilitanten
en alle arbeiders zwaar onder druk gezet om niet opnieuw actie te voeren.
Er wordt gedreigd met ontslag. Men voorspelt het opdoeken van een deel van de productie.
FAKKELTOCHT  7 Februari 19u Gent Vrijdagmarkt
Lees hier meer >>


 

BBTK-brunch: India, softwarefabriek van de wereld ?

Beste,
Een ploeg BBTK'ers, waaronder Marianne Gestels en Gert Wenselaers, bezocht India,. Zij doen hun verhaal (gevolgd door een Indische brunch) op zondag 12 februari 2006.
Talm niet met inschrijven !
Het aantal plaatsen is beperkt !
Tot 12 februari ?
Met vriendelijke groeten,
Patricia Van Goel
Secretaris BBTK
De officiële uitnodiging vind je hier >>


 

Betoging op 26 januari van de publieke gezondheidszorg

Persbericht
Toelichting bij de betoging van de “publieke gezondheidszorg” op 26 januari 2006
De vakbonden van de publieke (openbare) gezondheidszorg kondigen een betoging aan op 26 januari 2006 om aan de kaak te stellen dat de uitvoering van het Meerjarenplan voor de publieke gezondheidszorg nog steeds op zich laat wachten.
(..)   Jan Deceunynck  Persdienst LBC-NVK
Lees hier meer >>


24 januari 2006

 

Wie niet goedkoop is, moet slim zijn!

Reactie Vlaams ABVV op de uitspraken van Minister Vandenbroucke/
persbericht
Vlaams Minister van Werk, Frank Vandenbroucke stuurde tijdens het weekend opnieuw een gekende boodschap de wereld in: “we zijn te duur, dus moeten de lonen en de loonkosten omlaag; in ruil verwachten we van de werkgevers dat ze kansengroepen in dienst nemen; de werklozen moeten op die kansen ingaan?”.
Het Vlaams ABVV verwacht een meer evenwichtige boodschap van de sp.a-minister, één waarbij de werkgevers echt voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst en waarbij het loonkostendebat wordt opengebroken tot een breder debat over de verdeling van de welvaart, de investeringen in opleiding, gelijke kansen en innovatie.
De interviews die Minister Vandenbroucke aan een aantal kranten en tv-stations gaf  bevatten een weinig evenwichtige boodschap. Ze lijkt het Vlaams ABVV bovendien slecht getimed, op een moment dat de federale sociale partners behoedzaam het terrein aftasten voor overleg naar aanleiding van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en op een moment dat de Vlaamse sociale partners aan het overleggen zijn rond een meerbanenplan. De Minister is bovendien vrij eenzijdig in zijn analyse:  het CRB-rapport legt immers ook andere pijnpunten bloot: ?een sterk concurrentievermogen is niet alleen een kwestie van loonkosten maar ook van kwaliteitsconcurrentie, van voldoende investeringen in onderzoek en innovatie, in vorming en opleiding, in bedrijfsbeheer; van beperking van de energiekosten, van een tewerkstellingsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid;? ?
De Minister doet ook onevenwichtige uitspraken i.v.m. de verantwoordelijkheid: de werknemers moeten matigen, de werkgevers mogen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Een andere piste van de minister, de positieve actie (naar kansengroepen die nu vaak niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt) vinden we uiteraard wel verdedigbaar. Hoezeer het Vlaams ABVV deze maatregel ook steunt, waarbij werkgevers bij hun vacatures een eerste kans moeten geven aan kansengroepen (allochtonen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten), wijzen wij er op dat die maatregel zich nog moet bewijzen. Ook hier moet het beleid opletten zich niet tevreden te stellen met een ?aankondigingspolitiek? (waarbij men de indruk wekt dat  de aankondiging van een maatregel gelijk staat met de uitvoering ervan)"
Bron: Persbericht Vlaams ABVV

Deze pagina werd gemaakt met Blogger.com